Wyniki wyszukiwania dla słów: PFRON Druki dofinansowanie

W ramach programu Likwidacja barier w komunikowaniu się można się starać o dofinansowanie do zakupu sprzętu umożliwiającego komunikację. Dla osób autystycznych jest to najczęściej komputer.
Pogram jest finansowany ze środków PFRON, a wnioski składa się:
* mieszkańcy Opola w Wydziale Spraw Społecznych na ul. Budowlanych 4 pok. nr 8;
* dla mieszkańców z powiatu opolskiego w PCPR w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27.
Dofinansowane może być 80 % wartości planowanego zakupu. Kosztorys lub oferta handlowa powinna stanowić jeden z załączników.
Inne ważne załączniki to: zaświadczenie lekarskie ( wzór w załączeniu do wniosku); opinie psychologa, pedagoga; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne.
Wniosek należy złożyć na specjalnym druku, który jest na stronie http://boo.um.opole.pl/index.php?action=view&typ=boo_karta&id=2232
w dziale załączniki do pobrania.


Można, bo zakup pompy to likwidacja barier technicznych. Za pompę już kupioną chyba raczej nie zwrócą pieniędzy. Musi być pompa nowa z wystawioną fakturą vat. Pompę można sobie wybrać, ale tych najdroższych po 15 000 nie dofinansowują. Maksymalnie PFRON może dofinansować 80 %. Wypełnia się gotowy druk, dochód na członka rodziny nie może przekroczyć około 1000, dokładnie już nie pamiętam. Konieczny jest stopień umiarkowany, bo lekki nie kwalifikuje do uzyskania dofinansowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu informuje, że:

- wnioski na turnusy rehabilitacyjne należy pobierać w PCPR osobiście bądź przez opiekuna czy członka rodziny,
- osoba uprawniona przy odbieraniu wniosku otrzyma pełną informację odnośnie wypełnienia druków i złożenia wymaganych załączników,
- wnioski można składać w każdym czasie w ciągu roku kalendarzowego,
- pierwszeństwo w dofinansowaniu mają dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- warunkiem dofinansowania dla pozostałych grup będzie fakt, że osoba niepełnosprawna nie korzystała dotychczas z dofinansowania,
- osoby przekraczające próg dochodowy na członka rodziny mogą korzystać z turnusów za pełną odpłatnością,
- dofinansowanie uzależnione będzie od wysokości otrzymanych środków algorytmem dla powiatu na zadania ustawowe,
- decyzje o dofinansowaniu należy odbierać osobiście bądź przez opiekuna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,
- od decyzji o dofinansowaniu ze środków PFRON nie przysługuje stronie odwołanie,
- bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP 8 pok. nr 101 lub telefonicznie 075 77 615-05 (wewnętrzny 6).

Bogdan Walczak

Wszyscy narzekamy jak nam ciężko bo i nie jest lekko. Wiecie co a może byśmy się pochwalili co dobrego nas spotkało dzisiaj w tym zwariowanym świecie. Może pierwsza zacznę muszę się pochwalić. Udało mi się uzyskać dofinansowanie z PFRON u do zakupu komputera. Ciężko było bo powiedzieli, że nie mam szans. Stwierdzili, ze dofinansują tylko dzieciom głuchym, a moje nie jest. Nie chcieli za bardzo nawet dać druku. Przyszło co do czego dostałam HURRA !!!!!!!!!!!!!


Dla kogo?
Dla osoby niepełnosprawnej z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Osoby ze stałym zameldowaniem na terenie gminy wiejskiej lub miasta do 5 tyś mieszkańców położonego w gminie miejsko – wiejskiej.
Wnioski mogą składać rodzice lub prawni opiekunowie dziecka niepełnosprawnego.
Termin:
do 30 września 2008.
Gdzie?
W gminie miejsca zamieszkania.(Informacja u Wójta, który wyznacza jednostkę organizacyjną do realizacji programu).
Na jakich warunkach?
Kryterium dochodowe : średni miesięczny dochód brutto nie może przekraczać 120%
kwoty najniższego wynagrodzenia przypadającego na 1 osobę w rodzinie.
Obecnie kwota najniższego wynagrodzenia wynosi: 1126,00zł.
Wkład własny nie jest wymagany.

Na jaki cel można otrzymać dofinansowanie?

Koszty na jakie można otrzymać dofinansowanie ( zgodnie z sugestiami na stronie internetowej PFRON):
• przedmioty ułatwiające naukę;
• udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną, również rehabilitacyjne ( także w okresach ferii czy wakacji);
• dostęp do Internetu – dotyczy instalacji i abonamentu ( nie dotyczy zakupu komputera)
• kursy doszkalające ( jeśli są po za miejscem zamieszkania, to wraz z kosztami dojazdu)
• wyjazdy organizowane przez szkołę.
Dodatkowo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą być finansowane:
• czesne – opłaty za naukę
• dojazdy do szkoły.

Wysokość dofinansowania:

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wysokości 2.000,00zł.
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych bez obowiązku opłaty czesnego do 3.000,00zł.
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obowiązkiem opłat czesnego do 4.000,00zł.
Wniosek składa się na specjalnym druku (dostępny na stronie internetowej PFRON , w gminie, możliwość odbioru w Punkcie Konsultacyjnym ).
Jeżeli gmina nie ma wniosków i nie zgłosiła się do udziału w progamie, to może zwrócić się z wnioskiem do PFRON o przywrócenie terminu do zgłoszenia oświadczenia.

Wymagane załączniki do wniosku:

• kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;
• oświadczenie o dochodach ( według wzoru)
• zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki;
• kserokopia aktu urodzenia ( w sytuacji gdy wniosek jest składany w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego)
• kserokopia dok. ustanawiającego opiekę nad niepełnosprawnym ( w przypadku prawnych opiekunów ).

Aniu !
Pisałam Ci w pw o refundacji z NFZ. Starania trzeba zacząć chyba od Centrum Pomocy Rodzinie. Jeśli masz małe dochody, a lekarz dermatolog poświadczy i wypisze Ci na odpowiednim druku, że peruka jest Ci niezbędna do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, bo np. pracujesz w biurze, masz stały kontakt z ludźmi itp., do tego dołączysz zaświadczenie o niskich dochodach - to raczej bez problemów załatwisz sobie refundację chociaż raz w roku. I wtedy kupisz droższą, która starczy Ci np. na 8 miesięcy. Na pozostałe 4 miesiące roku kupisz taką np. za 150 zł - i masz rok z głowy, a w następnym roku ponownie występujesz o dofinansowanie i tak w kółko.

Natomiast jeśli posiadasz grupę inwalidzką, to już w ogóle załatwisz to bez problemów, ponieważ peruka, to jest po prostu ... proteza - jak każda inna (noga, okulary itp.) i nazywa się wtedy "podstawowe oprzyrządowanie osobiste osoby niepełnosprawnej" i starania zaczyna się również od Centrum Pomocy Rodzinie, tyle, że refunduje wtedy PFRON.

Chyba, że masz np kogoś w USA, to w ogóle już bez problemu : kupuje i wysyła. W przeliczeniu na zł, średnio peruka kosztuje tam ok. 150 zł - taka naprawdę dobrej jakości.

Perukę nosi się przez większość dnia, czyli prawie stale : na mrozie, w słońcu itp. Wyobraź sobie teraz, że np. tak samo przez większość dnia nosisz cały czas ten sam sweterek ... czy starczy Ci on na parę lat ? Nie. Bo się po prostu zniszczy. I tak samo jest z peruką.

Z Twego opisu wynika, że masz podobną postać choroby, co ja. Zacznij więc od robionej maści 5% salicylowej, 20 % mocznikowej lub od maści robionych, które polecała na forum Olivia - są też dość skuteczne.

tak, masz rację, nie występuje dofinansowanie składek. Tam piszesz 0,00
ogólne dofinansowanie z PFRON to 280,00 zł. w pozycji chyba 46, nie mam tego druku przed sobą, ale chyba tak.


Dofinansowanie z PFRON policz zgodnie z tym, na jaką część etatu zatrudniłeś pracownika
Ryczałt pomocy z PFRON dla pracodawcy za niepełnosprawnego pracownika ustala się proporcjonalnie do jego miesięcznego wymiaru czasu pracy

Tak wynika ze stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 8 lipca 2008 r.

Jak to ustalić

Kwoty ryczałtu, które wylicza się do porównania z kosztami płacy w poz. 38 druku INF-D-P lub poz. 46 INF-U-P, należy ustalać proporcjonalnie do miesięcznego wymiaru czasy pracy osoby niepełnosprawnej. Tak określa to § 5 ust. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (DzU nr 240, poz. 1756).

Niestety, pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników nie wiedzieli, jak to prawidłowo zrobić. W grę wchodziło np. proporcjonalne ustalenie wobec miesięcznego wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej, czyli na podstawie zawartego w umowie o pracę wymiaru czasu pracy, np. 0,5 etatu, 0,25 etatu, bez uwzględnienia liczby dni pozostawania pracownika w zatrudnieniu w danym miesiącu lub na podstawie przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy, określonego przypisem nr 8 do druku INF-D-P będącego załącznikiem do tego rozporządzenia. Bez precyzyjnego określenia nie było zatem możliwe właściwe określenie pułapu najniższej intensywności pomocy, który wpływa na wysokość należnego pracodawcy ryczałtu za zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dzięki stanowisku BON wiadomo już, że kwotę ryczałtu w poz. 38 INF-D-P oraz poz. 46 INF-U-P należy ustalić, wyliczając miesięczny wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

Przykład

Zakład pracy chronionej na cały etat zatrudnił pracownika niepełno-sprawnego w stopniu lekkim 25 czerwca 2008 r. Wyliczając kwotę ryczałtu dla niego, bierzemy pod uwagę miesięczny wymiar czasu pracy, czyli cały etat. Kwota ryczałtu zostanie obliczona następująco: (936 zł x 40 proc.) x 1 etat = 374,40 zł.

Co ze starymi drukami

Edyta Sieradzka, dyrektor ds. dofinansowań w Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wyjaśnia, że ci pracodawcy, którzy przeliczali ryczałt przez przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy w poz. 38 INF-D-P oraz 46 INF-U-P, gdy pracownik został zatrudniony bądź zwolniony albo nabył grupę w trakcie miesiąca, nie popełnili błędu. – Jeżeli nie chcą, nie muszą korygować dokumentów wysłanych do PFRON. A to dlatego że tak wyliczony ryczałt na pewno im przysługiwał i to oni sami zaniżyli jego pułap, a więc również uzyskane dofinansowanie. Znając interpretację MPiPS, mogą narastająco ustalić ryczałt na podstawie miesięcznego wymiaru czasu zatrudnionego, czyli zwiększyć jego wysokość. Mogą też zwiększyć kwotę ryczałtu w rozliczeniu rocznym – radzi Edyta Sieradzka.

Pracodawcom przypominamy jednocześnie, że korekty za 2008 r. dotyczące zwiększenia pomocy, a takie będą mogli zrobić ci, którzy wyliczą ryczałt przez miesięczny wymiar czasu pracy, wysyłamy do PFRON do 30 września 2009 r.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna tj. osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS i KRUS), mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

Kolejność postępowania

Z Działu Rehabilitacji pobieramy do wypełnienia druk: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Wypełniony druk wniosku o dofinansowanie składamy wraz z następującymi załącznikami:
- kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub kopią orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu),
-.kopią dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
- kopią orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
- aktualnym zaświadczeniem lekarskim, wystawionym czytelnie i w języku polskim, zawierającym informacje o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się,
- kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych np. akt notarialny, umowa najmu (oryginał do wglądu),
- dokumentami potwierdzającymi wysokość oświadczonych w druku wniosku dochodów wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
- pisemną zgodą właściciela/i budynku na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie,
- pisemną informacją o innych źródłach finansowania zadania (np. oświadczeniem sponsora),
- szkicem pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego,
- w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (do wniosku należy załączyć kserokopię - oryginał do wglądu).

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku wnioskodawca zostanie poproszony o:
- kosztorys, projekt, pozwolenie na budowę lub decyzję właściwego organu budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót (jedynie w koniecznych przypadkach),
- dokument potwierdzający przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego jeżeli wnioskodawca takiego ustanowi,
- ewentualne dodatkowe dokumenty, które po zweryfikowaniu wraz z wnioskiem stanowią podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie. Umowa określa m.in. zakres rzeczowy podlegający dofinansowaniu, terminy realizacji przedsięwzięcia, kwotę do finansowania, rozmiaru działu własnego, sposób rozliczenia a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w tym w szczególności konieczność wykonania robót przez uprawniony podmiot w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Ogłoszone w trzecim kwartale 2006 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2.427,27 zł. Zmienia się ono w niewielkim stopniu, co trzy miesiące i jest ogłaszane przez Prezesa GUS w formie komunikatu.
W trakcie realizacji umowy można wystąpić pisemnie o wypłatę zaliczki w wysokości do 50% wartości przedsięwzięcia. Wyboru wykonawcy robót dokonuje osoba niepełnosprawna.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Dofinansowanie takie nie przysługuje również, jeżeli w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie uzyskała odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON oraz osobie, która ma zaległości wobec PFRON, lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Przykładowy zakres rzeczowy dofinansowania:
Zamiana mieszkania na inne o podobnej powierzchni z kondygnacji wyższej na parter, wymagające małego przystosowania celem udostępnienia dla wnioskodawcy, łącznie z udokumentowanymi kosztami przeprowadzki; budowa pochylni dla osoby niepełnosprawnej umożliwiającej samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca zamieszkania; zakup i montaż podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń transportu pionowego; adaptacja i modernizacja mieszkania, w tym kuchni, WC i łazienki w celu samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej np. likwidacja progów i wyrównanie zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach, ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych, dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, zakup i montaż poręczy do WC i łazienki, zakup i montaż siedziska do kabiny prysznicowej; zakup i montaż podnośnika wannowego; zastosowanie rozwiązań kolorystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji w otoczeniu, zmiana sposobu oświetlenia i doświetlenie pomieszczeń.

MOPS dokonuje kwalifikacji zakresu rzeczowego dofinansowania, oceniając indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z posiadanej niepełnosprawności oraz niezbędność planowanego przedsięwzięcia w procesie rehabilitacji społecznej.

Z uwagi na charakter niepełnosprawności do dofinansowania likwidacji barier architektonicznych kwalifikowane są głównie osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz wzrokową.

na podst. wiadomości z Onet.pl

¦RODKI ORTOPEDYCZNE I POMOCNICZE

O dofinansowanie do zakupu ¶rodków ortopedycznych i pomocniczych w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR), wła¶ciwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby niepełnosprawnej, mog± ubiegać się:

- osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawno¶ci (lekkim, umiarkowanym, znacznym-dawniej I, II, III grupa inwalidzka),

- osoby całkowicie lub czę¶ciowo niezdolne do pracy (orzeczenie wydane przez ZUS)

- osoby do 16 r.ż. z orzeczon± niepełnosprawno¶ci± (w ich imieniu robi± to opiekunowie).

¦rodki na ten cel pochodz± z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ponadto należy spełnić warunek dotycz±cy wysoko¶ci dochodów: ¶redni miesięczny dochód nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie (obecnie 1080,01 zł), a w przypadku osób samotnie gospodaruj±cych 65% przeciętnego wynagrodzenia (1404,01 zł). Dochód podawany jest bez wysoko¶ci zaliczek na podatek dochodowy, składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz alimentów płaconych przez któr±kolwiek z osób pozostaj±cych we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP, cel dofinansowania, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawno¶ci (lub o niepełnosprawno¶ci-w przypadku osób do 16 r.ż.), o¶wiadczenie o wysoko¶ci dochodów i liczbie osób pozostaj±cych we wspólnym gospodarstwie domowym, potwierdzenie zakupu danego przedmiotu ortopedycznego lub pomocniczego (faktura VAT).

Wysoko¶ć dofinansowania wynosi:

-do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny (o ile jest wymagany)

-do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i ¶rodków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż limit.

TURNUS REHABILITACYJNY

Osobom niepełnosprawnym przysługuje udział w turnusie rehabilitacyjnym. Jego program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej dla danego schorzenia jego uczestników oraz m.in. zajęcia kulturalno-o¶wiatowe, rekreacyjno-sportowe. Turnus trwa minimum 14 dni i odbywa się na terenie kraju. Grupa uczestników to minimum 20 osób. O dofinansowanie należy się starać w PCPR. Pieni±dze pochodz± ze ¶rodków PFRON. O dofinansowanie mog± ubiegać się osoby:

-z orzeczonym stopniem niepełnosprawno¶ci

-z orzeczon± grup± inwalidzk±, orzeczeniem wydanym przez ZUS

-do 16 r.ż. z orzeczon± niepełnosprawno¶ci± (w ich imieniu opiekunowie).

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o tę pomoc, jeżeli jej ¶redni dochód (lub dochód na członka rodziny) nie przekracza kwoty: 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnie gospodaruj±cej (1404,01 zł), lub 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (1080,01 zł) na członka rodziny zamieszkuj±cego wspólnie z osob± niepełnosprawn± w jednym gospodarstwie domowym. Dofinansowanie pomniejsza się o kwotę przewyższaj±c± przewidziany dochód.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysoko¶ci od 18 do 27% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia-obecnie od 388,80 zł do 583,20 zł (głównie w zależno¶ci od orzeczonego stopnia niepełnosprawno¶ci, zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej).

Do otrzymania dofinansowania wymagane s± także:

-skierowanie na turnus wydane przez lekarza, opiekuj±cego się dan± osob± (druk wniosku wraz z za¶wiadczeniem pobiera się w PCPR)

-zobowi±zanie do przedstawienia podczas pierwszego badania lekarskiego podczas turnusu informacji o stanie zdrowia sporz±dzonej przez lekarza, opiekuj±cego się dan± osob±, pochodz±cych najpóĄniej sprzed trzech miesięcy przed rozpoczęciem turnusu.

Turnus rehabilitacyjny musi być organizowany w o¶rodku wpisanym do rejestru o¶rodków prowadzonego przez Pełnomocnika Rz±du do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie to przysługuje tylko raz w roku. Na uzasadnione zalecenie lekarskie osobie niepełnosprawnej na turnusie przysługuje opiekun, którego pobyt także może być dofinansowany w wysoko¶ci 18% przeciętnego wynagrodzeni (obecnie 388,80 zł).

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Osoba zainteresowana powinna być powiadomiona w ci±gu tygodnia od daty podjęcia decyzji. Natomiast w ci±gu 30 dni od otrzymania decyzji o dofinansowaniu (jednak maksimum na trzy tygodnie przed rozpoczynaj±cym się turnusem) osoba ta powinna powiadomić PCPR o udziale w konkretnym turnusie. Dofinansowanie przekazywane jest organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego.

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Od 1 stycznia 2001 r. każdy operator telekomunikacyjny (operator telefonii stacjonarnej, komórkowej) może podejmować indywidualnie decyzję o przyznawaniu ulg w opłatach za usługi telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie w sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. rabaty przyznawane s± wył±cznie osobom niepełnosprawnym powyżej 16 r.ż. (lub ich prawnym opiekunom w razie stałego lub czasowego zamieszkania z osob± niepełnosprawn±)

Rabat ten przyznawany jest w wysoko¶ci 50% zniżki na:

-przył±czenie jednej linii telefonicznej

-miesięczny abonament.

Podstaw± do udzielenia rabatu jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawno¶ci b±dĄ orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (o całkowitej niezdolno¶ci do pracy).

Ulga ta przysługuje osobom niepełnosprawnym tylko w przypadku uszkodzenia:

-wzroku-z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawno¶ci spowodowanego przez wrodzone lub nabyte wady wzroku powoduj±ce ograniczenie jego sprawno¶ci, prowadz±ce do obniżenia ostro¶ci wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena, po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni

-słuchu- z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawno¶ci spowodowanego przez głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upo¶ledzenie słuchu nie poprawiaj±ce się w wystarczaj±cym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ¶limakowego.

Rabat przysługuje także w przypadku zastosowania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawno¶ci:

-z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawno¶ci, o ile w ł±cznej przyczynie występuje naruszenie sprawno¶ci organizmu spowodowane przez uszkodzenie wzroku

-lub z orzeczeniem znacznego b±dĄ umiarkowanego stopnia niepełnosprawno¶ci, jeżeli w ł±cznej przyczynie niepełnosprawno¶ci występuje naruszenie organizmu w zakresie spowodowanym przez uszkodzenie słuchu.

¬RÓDŁO: DIABETYK 02/2004